> Folk Music > Records > The Campbells: Fonn

The Campbells: Fonn

The Campbells: Fonn (Watercolour WCMCD045)

Fonn
The Campbells

Watercolour Music WCMCD045 (CD, UK, 3 April 2012)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

Songs and mouth music from the Campbell dynasty of singers from the Isle of Skye

Produced by Jerry Boys;
Recorded by Nick Turner at Watercolour Music, Ardgour, July 2010;
Mixed by Jerry Boys at the Moon Room;
Digital editing by Sonny at Livinston Studios;
Digival conversion by Dallas Mastering;
Cover image: Phil Gorton, Roag, Isle of Skye;
Design, layout and graphics by Nick Turner for Watercolour Music

Musicians

Kenna Campbell: lead vocals [3, 11], vocals;
Seumas Campbell: lead vocals [7], vocals;
Maggie Macdonald: lead vocals [5], vocals;
Mary Ann Kennedy: lead vocals [10], vocals, clarsach, piano;
Wilma Kennedy: lead vocals [1], vocals;

with
Alasdair Fraser: fiddle [3-4, 8];
Natalie Haas: cello [4, 8];
Lorne MacDougall: low whistle [1, 6], C pipes [9];
James Lindsay: double bass [2-3, 5-6];
Finlay Wells: guitar [1-2]

Tracks

 1. Ceud Soraidh, Ceud Slàinte (4.22)
 2. Seat nan Gillean: Casag Lachdann Ruairidh Ruaidh / Calum Tàillear / Na Tri Aonghais (3.05)
 3. Cha Tig Mòr mo Bhean Dhachaigh (5.31)
 4. Mùgarradh is Grùlainn: Thoir Gille Leat / Tha Fear am Beinn an T-Slochdain Duibh / Cha Teid Mise Mhùgarradh / ’S ann a’ Dol a Ghrùlainn (3.11)
 5. Cnoc nan Craobh (4.55)
 6. Seat nan Nighean: Tha Bainne Chruidh aig Mòrag Bheag / Mhòrag an Dèan Thu Tighinn? / Cairistion Nigh’n Eòghainn / Ged Thigeadh Fear le Buaile Chruidh (2.55)
 7. Àirigh Luachrach Ùige (2.40)
 8. Seat Alasdair: Bean an Droch Nàdair / Dh’Fhalbhainn Sgiobalta / A’ Mhisg a Chuir an Nollaig Oirnn / Seonaid NicGumaraid / Chuirinn Air a’ Phiob E / Fonn air a’ Ghille Dhonn (4.56)
 9. Fhir a’ Chinn Duibh (3.56)
 10. Sìos Dhan an Abhainn (3.33)
 11. M’ Agh Donn: Ged dh’Fhanadh Crodh Chàich a-Muigh (1.33)
 12. Seat an Sprèidhe: Till An Crodh / Mo Ghealachasach / Brochan Tioraidh / Seann Sithonn / Cha Tig an Latha / An Leannan a Bh’ Agam an Uiridh (4.18)
 13. Uamh an Òir (3.42)

All tracks trad.

> Folk Music > Records > The Campbells of Greepe: No. 2 Greepe

The Campbells of Greepe: No. 2 Greepe

The Campbells of Greepe: No. 2 Greepe (Watercolour WCMCD053)

No. 2 Greepe
The Campbells of Greepe

Watercolour Music WCMCD053 (CD, UK, 24 January 2014)

  ▼ show all details  ▲ hide all details

Songs and mouth music from the Campbell dynasty of singers from the Isle of Skye

Produced by Jerry Boys;
Recorded by Nick Turner at Watercolour Music, Ardgour, July 2013;
Mixed by Jerry Boys at the Moor Room and Watercolour Music;
Mastered Novemner 2013 at Watercolour Music;
Cover image by Phil Gorton, Roag, Isle of Skye;
Design, layout and graphics by Nick Turner for Watercolour Music

Musicians

Kenna Campbell, Seumas Campbell, Mary Ann Kennedy, Wilma Kennedy, Maggie Macdonald: vocals
Ann Michie: vocals [14]

with
Mary Ann Kennedy: piano, dulcitone;
Finlay Wells: guitar;
Lorne MacDougall: pipes, whistles;
Euan Burton: bass;
Allan Òg MacDonald: percussion

Tracks

 1. Na Puirt Cruinn: Chuirinn Mo Bhalachan / Faca Sibh Màiri Nigh`n Alasdair / Bainne nan Gobhar (3.57)
 2. [MAK] ’S Gann Gun Dìrich Mi Chaoidh (4.12)
 3. A’ Mhuc a Bh’ Againn A’s an Dìg (2.01)
 4. [SC] Mo Chailin Donn Òg (3.24)
 5. Na Bodaich: Bat’ an Tàilleir / Haighdealan / Bodachann a`Gharraidh (3.49)
 6. [WK] Horo Mhàiri Dhubh (4.50)
 7. [MM, WK] Ailein, Ailein, ’S Fhad an Cadal (3.43)
 8. [SC] Seinn Iù Ro Bhinn Ohò (4.15)
 9. [MM] Seinneam Cliù nam Fear Ùr (4.46)
 10. Na Gobhair, Seoc ’s a’ Chailleach: An Oidhche Bha na Gobhair Ann / Seoc a`Bhàigh / Cailleach a’ Ghobhachain (2.54)
 11. [KC] Là Dhomh ’s a’ Chuilthionn Chreagach (4.17)
 12. Bai Ù Ohò / Gille Beag Ò (3.56)
 13. Na Coireachan: Maighdeannan a’ Choire Dhuibh / MacShithich / Dà Thàbh Air an Fharaidh / Fear a’ Choire (3.34)

Bonus track

 1. [AM] Seinneam Cliù nam Fear Ùr (5.08)
  1950 archive recording, School of Scottish Studies, DISC LOG 1513

All tracks trad. except
Track 4 C. MacLean